موسس مجله

مرحوم پروفسور دوکتور جواد هیئت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

محمدرضا هیئت
دانشگاه آنکارا
دانشکده زبان و تاریخ- جغرافیا
گروه لهجه‌ها و ادبیات‌های معاصر ترکی
06100 صحیه – آنکارا

تلفن: 5382811309 (09+)
ایمیل:
varliqdergisi@fmail.com و یا mrheyet@gmail.com

ویراستار زبان انگلیسی

ناصر خاضع شاهگلی

ویراستار زبان روسی

دانشیار دکتر گلثوم کیللی

اعضای شورای نویسندگان (به ترتیب الفبا)

اکبر آزاد

شهروز آق آتابای

حیدر بیات

بابک جوانشیر

ناصر خاضع شاهگؤلو

آرتوم دینچ (حسین احمدیان)

حسن راشدی

موسی رحیمی

علیرضا صرافی

جهانگیر کرینی

حسن مجیدزاده (ساوالان)

حسین محمدخانی (گونئیلی)

کریم مشروطه‌چی (سؤنمز)

سعید موغانلی

اسماعیل هادی

محمدرضا هیئت

ولی یعقوبی